Ogólne warunki handlowe AGB

Adres:

Hoffmann & Kreinest Gebäudetechnik GmbH
Braunschweiger Str. 7
49434 Neuenkirchen-Vörden

Kontakt:

Telefon: 05493 913274-10
Fax: 05493 913274-14
Mail: info@stallklimashop.de

1. Informacje ogólne

1.1.
Nasze oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Zamówienia wymagają naszego pisemnego potwierdzenia zamówienia. Jest to decydujące dla zakresu dostawy. Zlecenia uważa się za przyjęte nawet wtedy, gdy realizujemy zlecenia. W tym przypadku zakres dostawy opiera się na naszej ofercie. Wszystkie umowy, w tym umowy zabezpieczeń, wymagają naszego pisemnego potwierdzenia, aby były prawnie skuteczne.

1.2.
Wszystkie informacje o naszych towarach w ofertach, katalogach, prospektach, materiałach reklamowych, ilustracjach, rysunkach itp. mają charakter wyłącznie orientacyjny, o ile nie zostały one wyraźnie potwierdzone jako wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie, jak również zmian kształtu, wzoru i koloru.

1.3.
Dostarczamy wyłącznie zgodnie z naszymi warunkami handlowymi. Warunki te mają również zastosowanie do wszystkich przyszłych umów, porozumień, dostaw i usług, bez potrzeby specjalnego zaznaczenia. Warunki klienta są niniejszym sprzeczne. Nie stają się one częścią umowy, nawet jeśli po ich otrzymaniu nie wyrazimy ponownie wyraźnego sprzeciwu. Nasze warunki handlowe uznaje się za zaakceptowane najpóźniej w momencie otrzymania naszego świadczenia.

2. ceny

2.1.
Ceny są cenami netto i są oznaczone jako ceny w EURO.

2.2.
Przy ustalaniu ceny decydujące znaczenie ma albo oferta albo cennik obowiązujący w momencie zawarcia umowy.

3. warunki płatności

3.1.
Płatności należy dokonać w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury lub za pośrednictwem bezpłatnego płatnika. Zamówienia online muszą być opłacone z góry.

3.2.
Jeżeli uzgodniono rozliczenie faktury z rabatem, przyznanie rabatu wymaga pełnego rozliczenia wszystkich starszych, wymagalnych faktur.

3.3.
Jeśli klient zwleka z zapłatą, jesteśmy uprawnieni albo do żądania zapłaty rzeczywiście poniesionej przez nas szkody, albo do naliczenia odsetek w wysokości 5% powyżej stopy bazowej.

3.4.
Klient może dokonać potrącenia lub dochodzić prawa zatrzymania tylko w przypadku takich roszczeń, które są bezsporne i prawnie wiążące.

4. okresy dostawy

4.1.
Podane przez nas terminy dostaw w potwierdzeniach zamówień lub innych dokumentach handlowych są jedynie orientacyjne i dlatego mogą zostać przekroczone. Przestrzeganie terminów dostaw jest uwarunkowane terminowym otrzymaniem wszystkich dokumentów, zezwoleń, zezwoleń, które mają być dostarczone przez klienta oraz przestrzeganiem uzgodnionych warunków płatności i innych zobowiązań. Jeżeli warunki te nie zostaną spełnione w terminie, termin zostanie odpowiednio przedłużony. W przypadku zmian lub uzupełnień w zamówieniu, termin dostawy podany w pierwotnym potwierdzeniu zamówienia rozpoczyna się od nowa.

4.2.
Wszystkie podane przez nas terminy odnoszą się do czasu dostawy z magazynu; uważa się je również za dotrzymane w momencie zgłoszenia lub gotowości do wysyłki, jeżeli towar nie mógł zostać wysłany na czas z naszej winy.

4.3.
Jeżeli niedotrzymanie terminu dostawy spowodowane jest działaniem siły wyższej, strajkiem, lokautem, mobilizacją, wojną lub wydarzeniami podobnymi do wojny lub wystąpieniem innych porównywalnych nieprzewidywalnych przeszkód, termin ten ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

4.4.
W przypadku opóźnienia w dostawie, za które jesteśmy odpowiedzialni, klient ma prawo wyznaczyć nam rozsądny termin dodatkowy, który musi mieć formę pisemną, aby był skuteczny. Po bezskutecznym upływie tego okresu prolongaty klient może albo zadeklarować odstąpienie od umowy, co wymaga również formy pisemnej, albo zażądać odszkodowania za opóźnienie i/lub niewykonanie umowy. Kwota odszkodowania jest ograniczona do 0,5% wartości za każdy pełny tydzień opóźnienia, ale nie więcej niż 5% wartości tej części całkowitego świadczenia, która nie mogła zostać oddana do użytku w terminie lub zgodnie z umową ze względu na wygaśnięcie okresu karencji. Zryczałtowana rekompensata ma zastosowanie wyłącznie w przypadkach winy nieumyślnej i nie wynikającej z rażącego niedbalstwa.

4.5.
Dopuszczalne są dostawy częściowe.

5. wysyłka/przeniesienie ryzyka

5.1.
Jeżeli nie dokonano żadnych ustaleń co do sposobu wysyłki, dokonujemy wyboru zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednak z wyłączeniem odpowiedzialności.

5.2.
Na życzenie klienta przesyłki drobnicowe mogą być ubezpieczone od ryzyk podlegających ubezpieczeniu na koszt klienta.

5.3.
Ryzyko przechodzi na klienta najpóźniej w momencie wysłania dostawy. Obowiązuje to również w przypadku dostaw częściowych lub świadczenia innych usług, np. dostawy przez nas. Nawet w przypadku zwrotu towaru, ryzyko ponosi klient.

5.4.
Jeżeli wysyłka lub odbiór towaru zostanie opóźniony z powodów, za które nie ponosimy odpowiedzialności, ryzyko przechodzi na klienta od dnia gotowości do wysyłki.

5.5.
Koszty wysyłki ponosi klient.

6. odbiór i realizacja

6.1.
Dostarczone przedmioty, nawet jeśli mają drobne wady, muszą być zaakceptowane przez klienta bez uszczerbku dla jego praw, które przysługują mu zgodnie z punktem 7. Dotyczy to również dostaw częściowych.

6.2.
Wszystkie towary muszą być sprawdzone przez kupującego niezwłocznie po ich otrzymaniu przed wysyłką, dalszą obróbką lub instalacją w innych urządzeniach pod kątem kompletności, poprawności, wad, działania technicznego i ewentualnych uszkodzeń transportowych. Jeżeli w związku z tym wystąpią jakiekolwiek reklamacje, należy je zgłosić niezwłocznie, aby uniknąć utraty roszczenia, najpóźniej jednak w ciągu 2 tygodni od otrzymania przesyłki.

6.3.
Jeżeli klient odmówi przyjęcia towaru, jesteśmy uprawnieni albo do innego dysponowania towarem po bezowocnym upływie rozsądnego terminu prolongaty, albo do natychmiastowego wystawienia faktury na klienta i do składowania towaru na jego koszt. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy w miejsce tych praw zgodnie z § 326 BGB (wyznaczenie okresu prolongaty z groźbą odrzucenia) lub do żądania odszkodowania za niewykonanie.

7. odpowiedzialność za wady dostawy

7. odpowiedzialność za wady dostawy

7.1.
Oczywiste wady, jak również krótkie lub nieprawidłowe dostawy muszą być zgłoszone przez kupującego na piśmie w terminie 2 tygodni od otrzymania przesyłki. Brak terminowego i formalnego powiadomienia nas w przypadku krótkich lub nieprawidłowych dostaw oraz w przypadku wad powoduje utratę wszelkich wynikających z tego roszczeń. Wady, które nie są oczywiste, muszą być również zgłoszone na piśmie w ciągu 2 tygodni po ich zgłoszeniu, aby uniknąć utraty roszczeń.

7.2.
Wadliwe elementy dostawy zostaną naprawione, ponownie dostarczone lub odebrane po wartości faktury według naszego uznania. Warunkiem wstępnym jest to, że błędy są przypisane do nas i opierają się na okolicznościach, które istniały przed lub w momencie przeniesienia ryzyka. Jeśli naprawa ostatecznie nie powiedzie się lub jeśli wymiana nie będzie możliwa, lub jeśli nasze wykonanie gwarancyjne zostanie bezzasadnie opóźnione, biorąc pod uwagę nasze możliwości dostawcze, klient ma prawo żądać unieważnienia umowy lub obniżenia ceny według własnego uznania. W przypadku naprawy lub wymiany klient ponosi koszty wysyłki oraz wszelkie koszty montażu i demontażu, natomiast pozostałe koszty pokrywa my.

7.3.
Nasza odpowiedzialność jest wykluczona, o ile wady wynikają z niewłaściwego transportu lub przechowywania, naturalnego zużycia lub normalnego zużycia, zużycia, które może być skutkiem nieznanych wcześniej warunków eksploatacji, nadzwyczajnych wpływów, nieodpowiedniego lub niewłaściwego montażu lub użytkowania, nieprzestrzegania technicznych instrukcji montażu i instalacji, nieodpowiedniego zabezpieczenia, które nie odpowiada stanowi techniki, wpływów chemicznych, elektrochemicznych, klimatycznych, o ile nie wynikają one z naszej winy. Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

7.4.
Nasza gwarancja nie obejmuje wad, które opierają się na tym, że dostarczony przez nas towar został nieprawidłowo lub nieodpowiednio zmodyfikowany lub naprawiony przez Zamawiającego lub osoby trzecie. Wyłączenie gwarancji dotyczy również szkód powstałych w wyniku użycia części nieczynnych.

7.5.
W uzupełnieniu do powyższych postanowień ponosimy odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie świadczenia, jeżeli brakuje nam wyraźnie zagwarantowanych właściwości naszej dostawy lub usługi. Nasza odpowiedzialność odnosi się jednak tylko do szkód, których można się spodziewać w normalnym przebiegu zdarzeń.

7.6.
Dalsze roszczenia jakiegokolwiek rodzaju ze strony kupującego, w szczególności roszczenia o odszkodowanie za szkody, które nie powstały na przedmiocie dostawy, są wykluczone. Roszczenia o odszkodowanie z tytułu umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia naszych obowiązków pozostają nienaruszone. Roszczenia te ulegają przedawnieniu po upływie 6 miesięcy od daty dostawy zgodnie z punktem 6. Nawet w przypadku takich roszczeń, odpowiedzialność jest ograniczona do szkód możliwych do przewidzenia w normalnym przebiegu zdarzeń.

7.7.
Wszelkie roszczenia klienta – niezależnie od przyczyn prawnych – przedawniają się po upływie 12 miesięcy. W przypadku roszczeń odszkodowawczych, które nie powstały na przedmiocie dostawy, obowiązują terminy ustawowe.

7.8.
Jeżeli reklamacja klienta okaże się nieuzasadniona, klient ponosi powstałe w związku z tym koszty.

8. zastrzeżenie prawa własności

8.1.
Towar pozostaje naszą własnością (towar zastrzeżony) do momentu całkowitej spłaty naszych roszczeń, łącznie z roszczeniami dodatkowymi wynikającymi z powtarzających się lub trwających stosunków handlowych.

8.2.
Obróbka i przetwarzanie towarów zastrzeżonych odbywa się dla nas, jeśli jesteśmy producentami w rozumieniu § 960 BGB (niemiecki kodeks cywilny) bez żadnych zobowiązań z naszej strony. Za przetworzony towar uważa się towar zastrzeżony w rozumieniu rzeczowym. 1. w przypadku przetworzenia, połączenia lub zmieszania towaru zastrzeżonego z innymi towarami przez klienta, przysługuje nam prawo współwłasności nowej rzeczy proporcjonalnie do wartości fakturowej innego użytego towaru.

8.3.
Zamawiający może sprzedać towar z zastrzeżeniem prawa własności w ramach normalnej działalności gospodarczej na normalnych warunkach handlowych i o ile nie zalega z płatnościami, o ile wierzytelność z tytułu odsprzedaży przechodzi na nas zgodnie z powyższymi warunkami. Klient nie ma prawa do innego zbycia (np. przeniesienia własności w drodze zabezpieczenia, zastawu) zastrzeżonego towaru.

8.4.
Roszczenia klienta z tytułu odsprzedaży towaru zastrzeżonego zostają niniejszym przeniesione na nas. Służą one jako zabezpieczenie w takim samym stopniu jak towary zastrzeżone.

8.5.
Jeżeli towar zastrzeżony zostanie sprzedany przez Zamawiającego wraz z innymi, nie dostarczonymi przez nas towarami, wówczas cesja wierzytelności z tytułu odsprzedaży obowiązuje każdorazowo tylko do wysokości naszej wartości fakturowej sprzedanego towaru zastrzeżonego. W przypadku sprzedaży towarów, w których posiadamy udziały współwłasnościowe zgodnie z punktem 2, obowiązuje cesja wierzytelności w wysokości tego udziału współwłasnościowego.

8.6.
Kupujący jest uprawniony do ściągania należności z tytułu sprzedaży zgodnie z pkt. 3 i 4 do momentu odwołania przez nas tego prawa. Mamy prawo do odwołania w przypadkach wymienionych w punkcie 7. Klient w żadnym wypadku nie jest uprawniony do cesji wierzytelności. Na nasze żądanie jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania swoich klientów o powierzeniu nam zadania oraz do przekazania nam informacji i dokumentów niezbędnych do odbioru.

8.7.
Jeżeli wartość istniejących zabezpieczeń przekracza łącznie wartość zabezpieczonych wierzytelności o więcej niż 10%, jesteśmy zobowiązani do zwolnienia wybranych przez nas zabezpieczeń. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o każdym zajęciu lub innej ingerencji osób trzecich.

8.8.
Jesteśmy uprawnieni do odbioru towaru zastrzeżonego w przypadku zwłoki w płatności, groźby zawieszenia płatności, przymusowych środków egzekucyjnych, niezadowalających informacji o wypłacalności i/lub sytuacji finansowej Zamawiającego. Klient ma prawo do wstrzymania płatności tylko wtedy, gdy prawo to zostało przez nas uznane lub zostało prawnie ustalone. Odebranie lub zajęcie towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności nie jest uważane za odstąpienie od umowy, chyba że zastosowanie mają przepisy dotyczące płatności ratalnych. Odebrany towar zostanie wykorzystany w najlepszy możliwy sposób w drodze sprzedaży prywatnej i po potrąceniu kosztów klient zostanie zaliczony na poczet swoich zobowiązań u nas.

9. odstąpienie od umowy i zwrot towarów

9.1.
O ile kupujący nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy na podstawie naszych warunków handlowych lub przepisów ustawowych, każde odstąpienie lub częściowe odstąpienie od umowy zadeklarowane przez kupującego z innych powodów wymaga dla swej skuteczności naszej wyraźnej pisemnej zgody.

9.2.
Jeśli zgodzimy się na odstąpienie od umowy lub częściowe odstąpienie od umowy, towary, które nie zostały dostarczone wcześniej niż 3 miesiące temu i które są jeszcze w idealnym nowym stanie, zostaną odebrane, chyba że uzgodniono inaczej. Kupującemu zostanie wystawiona nota kredytowa w wysokości wartości faktury pomniejszonej o ryczałt w wysokości 30%, ale co najmniej 25,00 euro na koszty przetworzenia. Ponadto odliczane są wszelkie koszty transportu, kontroli technicznej i przepakowywania. W przypadku towarów produkowanych na zamówienie, tylko wartość komponentów nadających się do ponownego wykorzystania jest zaliczana na poczet ceny nabycia. Nota kredytowa może zostać skompensowana tylko z nowymi zamówieniami.

10. miejsce jurysdykcji, miejsce wykonania

Jedynym miejscem jurysdykcji i realizacji wszystkich sporów wynikających bezpośrednio ze stosunku umownego jest 4943 Neuenkirchen-Vörden (Sąd Rejonowy w Neuenkirchen), jak również właściwe miejscowo sądy, jeśli kupujący jest zarejestrowanym przedsiębiorcą.

11. prawo właściwe

Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie wyłącznie do wszystkich stosunków prawnych pomiędzy klientem a nami, z wyłączeniem Konwencji Haskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów.

12. częściowa niezdolność do pracy

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków dostawy i płatności są lub staną się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.

Na dzień 10.11.2018 r.

Stallklimashop.de

Naszym celem jest zdrowy klimat, zarówno na człowieka jak i zwierząt.