Polityka anulowania rezerwacji

Polityka anulowania rezerwacji

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mają charakteru komercyjnego ani nie są związane z jej samodzielną działalnością zawodową.

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wyznaczona przez Państwa osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszliście w posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (firma Hoffmann & Kreinest Gebäudetechnik GmbH, Braunschweiger Str. 7, 49434 Neuenkirchen-Vörden, numer telefonu: +49 5493 913274-10, numer faksu: +49 5493 913274-14, adres e-mail: info@stallklimashop.de) w formie wyraźnego oświadczenia (np. listem, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Możesz skorzystać z załączonego przykładowego formularza odwoławczego, który nie jest obowiązkowy. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje cofnięcia

Jeżeli odwołają Państwo niniejszą Umowę, zwrócimy Państwu wszystkie płatności otrzymane od Państwa, w tym opłaty za dostawę (inne niż wszelkie dodatkowe opłaty wynikające z wyboru przez Państwa innej metody dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie i nie później niż czternaście dni od daty otrzymania przez nas zawiadomienia o odwołaniu niniejszej Umowy. Będziemy korzystać z tych samych środków płatności, których użyłeś do przeprowadzenia pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej i w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki nie dostarczycie Państwo dowodu, że zwróciliście towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Muszą Państwo zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem czternastodniowego okresu. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Odpowiadają Państwo za utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy utrata ta wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jego właściwości, właściwości i funkcjonowania.

Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów

– w przypadku dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i w przypadku produkcji których decydujący jest indywidualny wybór lub ustalenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb;
– w przypadku dostawy towarów, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub których termin ważności zostałby szybko przekroczony
– w przypadku dostaw napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawarcia umowy, ale które mogą być dostarczone najwcześniej w ciągu 30 dni od zawarcia umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, na który przedsiębiorca nie ma wpływu
– na dostawę gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów

– przy dostawie zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli ich pieczęć została zdjęta po dostawie;
– przy dostawie towarów, jeżeli zostały one po dostawie nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami ze względu na ich charakter;
– w przypadku dostarczania nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli pieczęć została zdjęta po dostawie

Formularz unieważnienia próbki

Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go z powrotem.

Do
Firma
Hoffmann & Kreinest Gebäudetechnik GmbH
Braunschweiger Str. 7
49434 Neuenkirchen-Vörden
Fax: 05493 913274-14
Mail: info@stallklimashop.de

– Ja/my (*) niniejszym odwołuję zawartą przeze mnie/nas (*) umowę na zakup następujących towarów (*)

– Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

– Nazwa konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji na papierze)

– Data
—————————————
(*) Niepotrzebne skreślić: www.ra-plutte.de/widerrufsbelehrung-generator/

Stallklimashop.de

Naszym celem jest zdrowy klimat, zarówno na człowieka jak i zwierząt.